H202 Information

REGULATION (EU) 2019/1148 on the marketing and use of explosives precursors


EN

Important notice in connection with Regulation (EU) 2019/1148:

The medical devices contained in this order contain hydrogen peroxide at a concentration that results in them falling within the scope of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing and use of explosives precursors.

The acquisition, transfer, possession, or use of the said substance by members of the general public is subject to a restriction in accordance with Article 5(1) and (3) of that Regulation.

Suspicious transactions, loss or theft of the substance shall be reportable in accordance with Article 9 of that Regulation.


DE

Wichtiger Hinweis zur Verordnung (EU) 2019/1148:

Die in dieser Bestellung enthaltenen Medizinprodukte enthalten Wasserstoffperoxid in einer Konzentration, durch die sie in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2019/1148 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe fallen.

Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung dieses Stoffes durch Angehörige der breiten Öffentlichkeit unterliegt den Beschränkungen gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 der genannten Verordnung.

Verdächtige Vorgänge, das Abhandenkommen oder der Diebstahl des Stoffes sind gemäß Artikel 9 der genannten Verordnung zu melden.


FR

Avis important en lien avec le règlement (UE) 2019/1148:

Les dispositifs médicaux contenus dans la présente ordonnance contiennent du peroxyde d'hydrogène à une concentration telle qu'ils entrent dans le champ d'application du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la mise sur le marché et à l'emploi de précurseurs d'explosifs.

L'acquisition, le transfert, la possession ou l'utilisation de ladite substance par des membres du grand public sont soumis à une restriction conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

Les transactions suspectes, la perte ou le vol de la substance doivent être signalés conformément à l'article 9 dudit règlement.


IT

Avviso importante in relazione al Regolamento (UE) 2019/1148:

I dispositivi medici contenuti nel presente ordine contengono perossido di idrogeno in una concentrazione tale da rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi.

L'acquisizione, il trasferimento, la detenzione o l'uso di tale sostanza da parte del pubblico sono soggetti a una restrizione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento.

Le transazioni sospette, la perdita o il furto della sostanza devono essere segnalati ai sensi dell'articolo 9 di tale regolamento.


NL

Belangrijke mededeling in verband met Verordening (EU) 2019/1148:

De medische hulpmiddelen in deze bestelling bevatten waterstofperoxide in een concentratie waardoor ze onder het toepassingsgebied vallen van Verordening (EU) 2019/1148 inzake het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven.

De verwerving, de overdracht, het bezit of het gebruik van genoemde stof door particulieren is onderworpen aan een beperking overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 3, van die verordening.

Verdachte transacties, verlies of diefstal van de stof moeten worden gemeld overeenkomstig artikel 9 van die verordening.


ES

Aviso importante en relación con el Reglamento (UE) 2019/1148:

Los productos sanitarios contenidos en este pedido contienen peróxido de hidrógeno en una concentración que hace que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos.

La adquisición, transferencia, posesión o uso de dicha sustancia por miembros del público en general está sujeta a una restricción de conformidad con el artículo 5, apartados 1 y 3, de dicho Reglamento.

Las transacciones sospechosas, la pérdida o el robo de la sustancia deberán notificarse de conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento.


SV

Viktigt meddelande i samband med förordning (EU) 2019/1148:

De medicintekniska produkter som ingår i denna beställning innehåller väteperoxid i en koncentration som gör att de omfattas av förordning (EU) 2019/1148 om utsläppande på marknaden och användning av sprängämnesprekursorer.

Allmänhetens förvärv, överföring, innehav eller användning av nämnda ämne är föremål för en begränsning i enlighet med artikel 5.1 och 5.3 i den förordningen.

Misstänkta transaktioner, förlust eller stöld av ämnet ska rapporteras i enlighet med artikel 9 i den förordningen.


DA

Vigtig meddelelse i forbindelse med forordning (EU) 2019/1148:

Det medicinske udstyr i denne bestilling indeholder hydrogenperoxid i en koncentration, der medfører, at det falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af prækursorer til sprængstoffer.

Offentlighedens erhvervelse, overførsel, besiddelse eller brug af det nævnte stof er underlagt en begrænsning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 3, i nævnte forordning.

Mistænkelige transaktioner, tab eller tyveri af stoffet skal indberettes i overensstemmelse med artikel 9 i nævnte forordning.


FI

Tärkeä ilmoitus asetuksen (EU) 2019/1148 yhteydessä:

Tämän tilauksen sisältämät lääkinnälliset laitteet sisältävät vetyperoksidia sellaisessa pitoisuudessa, että ne kuuluvat räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) 2019/1148 soveltamisalaan.

Mainitun aineen hankkimista, siirtämistä, hallussapitoa tai käyttöä yleisön keskuudessa rajoitetaan kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

Aineen epäilyttävistä liiketoimista, katoamisesta tai varkaudesta on ilmoitettava kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti.


NO

Viktig merknad i forbindelse med forordning (EU) 2019/1148:

Det medisinske utstyret i denne bestillingen inneholder hydrogenperoksid i en konsentrasjon som gjør at det faller inn under virkeområdet for forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver.

Anskaffelse, overføring, besittelse eller bruk av nevnte stoff av allmennheten er underlagt en restriksjon i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 3 i nevnte forordning.

Mistenkelige transaksjoner, tap eller tyveri av stoffet skal rapporteres i samsvar med artikkel 9 i nevnte forordning.


ET

Oluline teatis seoses määrusega (EL) 2019/1148:

Käesolevas tellimuses sisalduvad meditsiiniseadmed sisaldavad vesinikperoksiidi kontsentratsioonis, mille tõttu need kuuluvad määruse (EL) 2019/1148 (lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta) kohaldamisalasse.

Kõnealuse aine omandamine, üleandmine, valdamine või kasutamine üldsuse poolt kuulub piirangute alla vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõigetele 1 ja 3.

Aine kahtlastest tehingutest, kadumisest või vargusest tuleb teatada vastavalt kõnealuse määruse artiklile 9.


LA

Oluline teatis seoses määrusega (EL) 2019/1148:

Käesolevas tellimuses sisalduvad meditsiiniseadmed sisaldavad vesinikperoksiidi kontsentratsioonis, mille tõttu need kuuluvad määruse (EL) 2019/1148 (lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta) kohaldamisalasse.

Kõnealuse aine omandamine, üleandmine, valdamine või kasutamine üldsuse poolt kuulub piirangute alla vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõigetele 1 ja 3.

Aine kahtlastest tehingutest, kadumisest või vargusest tuleb teatada vastavalt kõnealuse määruse artiklile 9.


LT

Svarbus pranešimas, susijęs su Reglamentu (ES) 2019/1148:

Šiame įsakyme nurodytų medicinos prietaisų sudėtyje yra vandenilio peroksido, kurio koncentracija yra tokia, kad jie patenka į Reglamento (ES) 2019/1148 dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų (prekursorių) tiekimo rinkai ir naudojimo taikymo sritį.

Plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, perduodant, laikant ar naudojant minėtą medžiagą taikomas apribojimas pagal to reglamento 5 straipsnio 1 ir 3 dalis.

Apie įtartinus sandorius, medžiagos praradimą ar vagystę reikia pranešti pagal to reglamento 9 straipsnį.


EL

Σημαντική ειδοποίηση σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148:

Τα ιατρ οτεχνολογικά προϊόντα που περιέχονται στην παρούσα παραγγελία περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συγκέντρωση που έχει ως αποτέλεσμα να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148 σχετικά με την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

Η απόκτηση, η μεταφορά, η κατοχή ή η χρήση της εν λόγω ουσίας από το ευρύ κοινό υπόκειται σε περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 του εν λόγω κανονισμού.

Οι ύποπτες συναλλαγές, η απώλεια ή η κλοπή της ουσίας πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού.


PL

Ważna informacja w związku z rozporządzeniem (UE) 2019/1148:

Wyroby medyczne zawarte w niniejszym zamówieniu zawierają nadtlenek wodoru w stężeniu, które powoduje, że wchodzą one w zakres rozporządzenia (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

Nabywanie, przenoszenie, posiadanie lub używanie wspomnianej substancji przez członków społeczeństwa podlega ograniczeniu zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia.

Podej rzane transakcje, utrata lub kradzież substancji podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia.


PT

Aviso importante em relação ao Regulamento (UE) 2019/1148:

Os dispositivos médicos contidos nesta ordem contêm peróxido de hidrogénio numa concentração que os torna abrangidos pelo Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos.

A aquisição, transferência, posse ou utilização da referida substância por membros do público em geral está sujeita a uma restrição de acordo com os n.ºs 1 e 3 do artigo 5.

As transacções suspeitas, perda ou roubo da substância devem ser declarados em conformidade com o artigo 9º do referido regulamento.


RO

Anunț important cu privire la Regulamentul (UE) 2019/1148:

Dispozitivele medicale care fac obiectul prezentului ordin conțin peroxid de hidrogen la o concentrație care le face să intre în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.

Achiziționarea, transferul, deținerea sau utilizarea substanței menționate de către membrii publicului larg face obiectul unor restricții în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (3) din regulamentul respectiv.

Tranzacțiile suspecte, pierderea sau furtul substanței trebuie să fie raportate în conformitate cu articolul 9 din regulamentul respectiv.


SK

Dôležité oznámenie o nariadení (EÚ) 2019/1148:

Zdravotnícke pomôcky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, obsahujú peroxid vodíka v koncentrácii, ktorá ich zaraďuje do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní.

Nadobúdanie, prenos, držba alebo používanie uvedenej látky členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniam v súlade s článkom 5 ods. 1 a 3 uvedeného nariadenia.

Podozrivé transakcie, strata alebo krádež látky sa musia nahlásiť v súlade s článkom 9 uvedeného nariadenia.


SL

Pomembno obvestilo o Uredbi (EU) 2019/1148:

V medicinskih pripomočkih, ki jih zajema ta odredba, je vodikov peroksid v koncentraciji, zaradi katere spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Za pridobitev, prenos, posedovanje ali uporabo navedene snovi s strani širše javnosti veljajo omejitve v skladu s členom 5(1) in (3) navedene uredbe.

O sumljivih transakcijah, izgubi ali kraji snovi je treba poročati v skladu s členom 9 navedene uredbe.


CS

Důležité oznámení o nařízení (EU) 2019/1148:

Zdravotnické prostředky, na které se vztahuje toto nařízení, obsahují peroxid vodíku v koncentraci, která je řadí do oblasti působnosti nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání.

Nabývání, předávání, držení nebo používání uvedené látky osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení v souladu s čl. 5 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení.

Podezřelé transakce, ztráta nebo krádež látky musí být hlášeny v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení.


TR

2019/1148 sayılı Tüzük (AB) hakkında önemli duyuru:

Bu emir kapsamındaki tıbbi cihazlar, patlayıcı öncüllerinin pazarlanması ve kullanımına ilişkin (AB) 2019/1148 sayılı Tüzük kapsamına giren bir konsantrasyonda hidrojen peroksit içermektedir.

Söz konusu maddenin halk tarafından edinilmesi, aktarılması, bulundurulması veya kullanılması bu Tüzüğün 5(1) ve (3) Maddeleri uyarınca kısıtlamaya tabidir.

Şüpheli işlemler, maddenin kaybı veya çalınması bu Tüzüğün 9. Maddesi uyarınca bildirilmelidir.


HU

Fontos közlemény az (EU) 2019/1148 rendeletről:

Az e rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközök olyan koncentrációban tartalmaznak hidrogén-peroxidot, amely a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet hatálya alá tartozik.

Az említett anyagnak a lakosság tagjai általi megszerzése, átadása, birtoklása vagy felhasználása az említett rendelet 5. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban korlátozás alá esik.

A gyanús ügyleteket, az anyag elvesztését vagy ellopását az említett rendelet 9. cikkével összhangban jelenteni kell.


BG

Важно съобщение относно Регламент (ЕС) 2019/1148:

Медицинските изделия, обхванати от настоящата заповед, съдържат водороден пероксид в концентрация, която ги поставя в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1148 относно пускането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества.

Придобиването, прехвърлянето, притежаването или употребата на посоченото вещество от членовете на широката общественост подлежи на ограничение в съответствие с член 5, параграфи 1 и 3 от посочения регламент.

За подозрителни транзакции, загуба или кражба на веществото трябва да се докладва в съответствие с член 9 от посочения регламент.